Artikkelit

Linda Fröberg-Niemi 04.05.2015 Linda Fröberg-Niemi

Smart Chemistry Parkissa kiertotalouden innovaatioista uutta bisnestä

Turun kupeessa Raisiossa on aloittanut toimintansa älykkään kemian keskittymä Smart Chemistry Park mikä kokoaa yhteen suomalaisia yrityksiä, joiden toiminta liittyy teollisten sivuvirtojen, kierrätysmateriaalien ja biomassojen prosessointiin uusiksi tuotteiksi. Smart Chemistry Park tarjoaa yrityksille toimistohuoneita, laboratoriotilaa sekä pilotointeihin sopivaa hallitilaa. Smart Chemistry Parkista ei kuitenkaan rakenneta ainoastaan yhteisiä tiloja ja laitteita hyödyntävä yrityspuisto, vaan myös malliesimerkki keskustelevasta osaamiskeskittymästä. Täällä kiertotalouden toteutumiseen liittyviä kemiallisia haasteita ratkotaan yhteistyössä yritysten, yliopistojen, korkeakoulujen ja julkisen kehittäjäorganisaation kanssa. Smart Chemistry Parkin toimintaa operoi Turku Science Park Oy.

Kemia on kiertotalouden mahdollistaja

Kemia on ratkaisu siihen, että jostakin tällä hetkellä hyödyntämättömästä ja läjitetystä materiaalivirrasta voidaan jalostaa teollisuudelle uusia raaka-aineita tai korkeamman jalostusasteen tuotteita joilla on markkina-arvoa. Varsinais-Suomessa on laajasti eri kemian alan osaamista, niin yrityksissä kuin korkeakouluissakin. Tämän osaamisen valjastaminen fokusoidusti uuden liiketoiminnan kehittämiseksi tai olemassa olevan liiketoiminnan kasvun tukemiseksi on yksi Smart Chemistry Parkin pää-ajatuksista. Smart Chemistry Park innovaatioalusta tukee yritysten kasvua tarjoamalla tarkoituksenmukaiset toimitilat ja interaktiivisen innovaatioympäristön joka on läheisesti kytketty alueen korkeakoulumaailmaan, innovaatiotoimintaan ja teollisuuteen. Tavoitteena on että kasvaessaan yritykset voivat työllistää korkeakoulututkinnon suorittaneita osaajia, tuottaa verotuloja kunnille ja valtiolle sekä viedä suomalaista kemia-/ clentech osaamista maailmanmarkkinoille. Lisäksi yritysyhteisö ja kokenut henkilöstö Smart Chemistry Parkisssa toimii alustana akateemiselle yrittäjyydelle ja kemian/cleantech -alojen startup –toiminnalle.

Yhteistyö on järkevää ja mahdollista – asenne ratkaisee

Smart Chemistry Park on saanut paljon positiivista huomiota kansallisesti niin julkisten rahoittajien kuin myös innovaatiotoimijoiden keskuudessa. Syy tähän ei ole pelkästään puistossa olevasta korkean kemiantekniikan osaamisesta, vaan myös uudesta avoimesta tavasta jakaa sekä tietoa että tiloja ja laitteistoa yritysten välillä yhteisen kasvun hyväksi. Kiinnostusta on herättänyt myös kehittäjäorganisaation aktiivinen ja konkreettinen ote jolla on vastattu elinkeinoelämän, erityisesti kemiantekniikan pk-yritysten tarpeisiin rakentaa ympäristö missä on pienelle kasvuhakuiselle yrityksille ne tärkeät elementit jotka tukevat heitä kansainväliseen kasvuun. Smart Chemistry Parkin onnistuminen on paljolti ollut kiinni asenteissa, niin pk-yrittäjien, yliopisto ja korkeakoulutahojen ja julkisen kehittäjäorganisaation yhteisestä tahtotilasta tehdä yhteistyötä ja saavuttaa win-win kokemuksia.

Miksi Smart Chemistry Park?

Kemian alan yrittäminen on kallista. Yritystoiminta vaatii heti alusta asti isojakin laite-, infra- ja tuotantolaitos investointeja jotta ideat voidaan siirtää laboratoriosta käytännön tuotteiksi ja palveluiksi. Kuitenkin juuri näiden alojen pk-yrityksille kasvun odotukset ovat suuria ja Suomessa useampi strategia peräänkuuluttaa kasvua juuri tältä sektorilta (esimerkiksi biotalousstrategia, cleantechstrategia, kiertotalous ym.). Smart Chemistry Parkissa fyysinen läheisyys mahdollistaa esimerkiksi kalliimpien laitteiden yhteisomistusta jolloin yksittäisen yritysten investointikulu pienenee. Lisäksi yhteisen tuotannollisen toimijaketjun muodostaminen useamman pk-yrityksen kesken, niin että syntyy toimivia useamman yrityksen avoketjuja (esimerkiksi; raaka-aineen tuottaja / jalostaja / uuden tuotteen valmistaja / loppuasiakas), on fyysisen läheisyyden kautta mahdollista. Erityisesti Bio- ja kiertotalouteen siirtymisessä on tärkeää että ratkotaan pienten yritysten toimintaympäristön haasteita jotta saadaan uudet korkeanteknologian tuoteideat liiketoiminnaksi. Vastaisuudessakin teollisten sivuvirtojen jalostaja ja tuotteistaja tulee usein olemaan pk-yritys jolle teollisuuden sivuvirtojen volyymi on riittävän suuri kannattavan liiketoiminnan aikaansaamiseksi. Sivuvirrat ovat monesti suurelle teollisuusyritykselle liian pieniä, tai vaativat kekseliään ratkaisun jotta investointi ja materiaalivirran hyödyntäminen olisi riittävän kiinnostava.

Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnistettu kemianalan osaamiskeskittymä

Reilut 40 henkilöä työllistävä Smart Chemistry Park ei ole passiivinen yrityspuisto vaan pysyvä yhteisö jonka toiveissa on kasvu ja uusien yritysten saaminen mukaan toimintaan. Tavoitteena on verkottua niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin muiden kemian alan yrityspuistojen ja osaajien kanssa. Esimerkiksi hollantilaisten kanssa on jo haettu yhteistä kehityshanketta. Visiona on, että viiden vuoden aikana kehitymme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuksi kemian alan keskittymäksi, joka on innovaatioiden lähde myös suurteollisuudelle.

 

Linda Fröberg-Niemi

Kirjoittaja on kemianalan tohtori ja Smart Chemistry Parkin toimintamallin kehittäjä sekä toiminnan vetäjä.

, , , , , , , , ,